سخنرانی حاج حسین یکتا ، عاشورای 93 یادمان فکه

سخنرانی حاج حسین یکتا ، عاشورای 93 یادمان فکه