شبیه سازی حمله نظامی آمریکا به ایران!!!

کارشناسان نظامی آمریکا و طراحان سناریوهای جنگی آن ، حمله ی احتمالی (رویای کاذب) آمریکا به ایران را شبیه سازی کرده اند. نتیجه ی بدست آمده از این شبیه سازی جالب توجه است. برای این شبیه سازی که در سال 2002 انجام شده 250میلیون دلار هزینه شده است.