سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه

سخنان جنجالی خانم چرخنده در دانشگاه آزاد ارومیه در مورد فرهنگ جامعه ایران و ماجرای اسید پاشی