سیاست وزارت صنعت: واردات و واردات و واردات

نسبت اقتصاد مقاومتی با این چیست؟ سیاست واردات و واردات و واردات!!