یکی از جرائم آقای هاشمی از قول استاد عباسی

یکی از جرائم آقای هاشمی از قول استاد عباسی