آمریکا و انگلیس پشت پرده انقلاب اسلامی و اخراج شاه بودند؟!

آمریکا و انگلیس پشت پرده انقلاب اسلامی ایران و اخراج شاه بودند؟!