تصاویری منتشر نشده از رزمایش پیامبر اعظم(ص) ۹

شبکه افق همزمان با برگزاری رزمایش بزرگ سپاه پاسداران با عنوان پیامبر اعظم ۹ نماهنگ هم آواز طوفان را به همراه تصاویری از حمله به ماکت ناو هواپیما بر آمریکایی منتشر کرد