افشای یکی دیگر از شکنجه گاه های پلیس آمریکا

افشای یکی دیگر از شکنجه گاه های پلیس آمریکا

درحالی که آمریکایی ها برای فشار به دیگر کشورها با تبلیغات دروغین و گسترده سعی دارند خود را حامی حقوق بشر معرفی کنند، موارد متعددی از شکنجه گاه ها و زندانهای مخفی آمریکایی ها در کشورهای جهان حتی در کشورهای همپیمان آمریکا افشا شده است. در این میان خوی وحشی گری یانکی ها گریبان مردم آمریکا را هم گرفته و چند زندان مخفی سیا و سازمان های امنیتی و پلیس آمریکا در خاک آن کشور رسوا شده اند.