صراحت راز ماندگاری جمهوری اسلامی

اصول، مبانى و ارزشهاى انقلاب، بايد به‌شكل صريح و شفّاف مورد تكيه قرار بگيرد. راز ماندگارى نظام جمهورى اسلامى بر ريل انقلاب و بر خطوط اصلى امام بزرگوار، همين صراحت بوده است. مواضع جمهورى اسلامى در مقابل مخالفان، در مقابل دوستان، در مقابل دشمنان، بايد مواضع شفّافى باشد. تاكتيك‌ها و شيوه‌هاى كار را ميتوانند عوض كنند، امّا اصول، همچنان مستحكم بايد بماند؛ اين راز استحكام انقلاب و راز پيشرفت كشور است. امام خامنه ای ۹۲/۱۱/۱۹