ره بر ، نقطه مقابل

ما درباره مسائل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم! اهداف آمریکا درست مقابل اهداف ماست...