حسن عباسی:فردای توافق هسته ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

به شما دروغ گفته اند که این کشور ها وضع اقتصادی خوبی دارند.تلاش میکنند این صدا به جوانان نرسد.
پارسال والراشتاین را اورده بودند ایران به او گفته بودند مبادا بگویی اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی است.عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.والر اشتاین به هتل میرود .او سی سال پیش فروپاشی اقتصاد آمریکا را پیش بینی کرده بود.واشنگتن پست این مکالمه والراشتاین و استاد های لیبرال که به او گفته بودند مبادا از فروپاشی اقتصاد لیبرال سخن بگوید را منتشر کرد.منفعت این استادان لیبرال دانشگاه های ایرن در چیست؟