معنای هم زبانی با نتانیاهو چیست ؟

معنای هم زبانی با نتانیاهو چیست ؟