فیلم کامل مناظره بررسی توافق لوزان، آقایان بذرپاش و منصوری آرانی

برنامه «تیتر» سه شنبه شب شبکه خبر موضوع خود را به دیدگاه های متفاوت درباره بیانیه لوزان سوئیس اختصاص داد.