تحریم و اقتصاد ایران

ما در چه وضع اقتصادی هستیم؟ چه چیزی ما را تهدید میکند؟ آیا در زمینه مشکلات اقتصادی راه حلی بجز برداشتن تحریم ها نداریم؟ رابطه اقتصاد با اخلاق چیست؟ با سخنرانی دکتر ابراهیم رزاقی در برنامه جشن روز ملی فناوری هسته ای