مردی که هولوکاست را انکار میکرد رفته است؟!!

دکتر ظریف: آن مردی که هولوکاست را انکار میکرد، رفته است. خطاب دکتر ظریف در این حرف به ظن خودش دکتر احمدی نژاد بوده است. این در حالی است که...

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x