مردی که هولوکاست را انکار میکرد رفته است؟!!

دکتر ظریف: آن مردی که هولوکاست را انکار میکرد، رفته است. خطاب دکتر ظریف در این حرف به ظن خودش دکتر احمدی نژاد بوده است. این در حالی است که...