وقتي زشت بودن عادي مي شود

خيلي از ما به نظرمان مياد ديگه ديدن تصاوير برچسب ها و پوستر هاي بي قواره آزارمون نمي دهد يا ديگه واکنشي نسبت به بوق و سر و صداي ترافيک نداريم ، اما اين دليل نمي شود که چنين آلودگي هايي روان ما رو خسته و فرسوده نکند.