رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94

رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94 را در بهمن ماه به مرحله اجرا در می آوریم.