ماجرای تبلیغات کالای داخلی در شبکه های ماهواره

یکی از دلایل کاهش تبلیغات ماهواره ای پیگیری و تذکراتی که داده شده است.