پدیده احساس تکلیف در انتخابات

خيلي از کسايي که پا به عرصه انتخاباتي مي گذارند در خودشان احساس تکليف کردن و فکر مي کنند با حضور در مجلس مي توانند کاري براي مردم انجام بدهند،اما در بعضي از موارد اين احساس تکليف نتيجه عکس مي دهد.