پدیده احساس تکلیف در انتخابات

120
02 آذر 1394

خيلي از کسايي که پا به عرصه انتخاباتي مي گذارند در خودشان احساس تکليف کردن و فکر مي کنند با حضور در مجلس مي توانند کاري براي مردم انجام بدهند،اما در بعضي از موارد اين احساس تکليف نتيجه عکس مي دهد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x