پدیده احساس تکلیف در انتخابات

خيلي از کسايي که پا به عرصه انتخاباتي مي گذارند در خودشان احساس تکليف کردن و فکر مي کنند با حضور در مجلس مي توانند کاري براي مردم انجام بدهند،اما در بعضي از موارد اين احساس تکليف نتيجه عکس مي دهد.

فیلمحمله انتحاریانفجار بمبسوریه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x