انواع پشیمانی (علی محبی )

گاهی انسان دچار پشیمانی می شود
اما بعضی پشیمانی ها قابل جبران ولی بعضی قابل جبران نیست و ...