حمل جنازه حجاج با کامیون!

مسئولان سعودی برای خروج جنازه حجاج از منا، از کامیون استفاده کردند.