انتقام از مسافرانی که کرایه ندادند!

سه مسافر یک تاکسی موتوری در هند که کرایه خود را پرداخت نکرده بودند، با روش مخصوص موتورسوار تنبیه شدند.