دستگیری یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس

یکی از مظنونان حادثه تروریستی پاریس در شمال غرب بروکسل توسط پلیس بلژیک دستگیر شد.