کدام یک از شبکه‌های تلویزیون مخاطب کمی دارد/ خبر دارید شبکه چهار پخش نمی‌شود!؟

با افزایش شبکه‌های تلویزیونی رسانه ملی در سال‌های گذشته و مشکلات مالی این سازمان که هر روز بد و بدتر می‌شود، لزوم بازنگری در شمار شبکه‌ها و افزایش کیفیت برنامه‌ها حس می‌شود.