اندیشه‌های عالی انسانی در روح‌های پلید جای نمی‌گیرند

اندیشه‌های عالی انسانی در روح‌های پلید جای نمی‌گیرند

منبع : فصل پنجم از کتاب خدا در زندگی انسان
شماره صفحه در کتاب منبع : ۱۰۲-۱۰۶
تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ - سخنرانی در یکی از مساجد تهران