اعتراف به تبعیض نژادی در امریکا

195
02 آذر 1394

اعتراف به تبعیض نژادی علیه سیاهان در امریکا از مجموعه «اعتراف ماهواره ها علیه غرب» تولید در مجموعه زمانه

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x