اعتراف به تبعیض نژادی در امریکا

اعتراف به تبعیض نژادی علیه سیاهان در امریکا از مجموعه «اعتراف ماهواره ها علیه غرب» تولید در مجموعه زمانه