چرا امام خامنه ای غیر مستقیم سخن میگوید؟!

چرا امام خامنه ای یک کلمه نمیگوید مذاکره با آمریکا ممنوع؟!