چرا امام خامنه ای غیر مستقیم سخن میگوید؟!

190
02 آذر 1394

چرا امام خامنه ای یک کلمه نمیگوید مذاکره با آمریکا ممنوع؟!

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x