بیانیه لوزان و لغو تحریم های شورای امنیت، ار واقعیت تا توهم

بیانیه لوزان و لغو تحریم های شورای امنیت، از واقعیت تا توهم

گزارشی از آنچه طبق بیانیه لوزان برسر قطعنامه ها و تحریم های شورای امنیت تصور میشود بوجود آید.