موشن گرافیک «حمایت هسته ای»

موشن گرافیک «حمایت هسته ای


جدید ترین اثر گرافیک متحرک خانه طراحان منتشر شد.
این اثریک دقیقه ای به حمایت از تیم مذاکرات هسته وروشن کردن خطوط قرمز مذاکرات می پردازد.