رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا

در این فیلم رویارویی ناوشکن ایرانی با ناو آمریکایی را مشاهده میکنید.

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x