رویارویی ناوهای جنگی ایران و امریکا

در این فیلم رویارویی ناوشکن ایرانی با ناو آمریکایی را مشاهده میکنید.