رسوایی پلیس فرانسه در ماجرای زن داعشی

زنی که پلیس فرانسه پس از عملیات چهارشنبه گذشته در شمال پاریس تصاویر او را به عنوان عضو انتحاری داعش معرفی کرده بود، فیلم جدیدی را در اینترنت منتشر کرد.