کشف 288 شیء عتیقه

اشیا عتیقه که هفته گذشته توسط یکان حفاظت میراث فرهنگی استان تهران کشف شده.