غواصان دریا دل

سخنان امام خامنه ای در خصوص غواصان دریا دل