نوای جانسوز در رثای غواصان دریا دل

غواصان دریا دل

شهید یوسف قربانی :غواص یعنی مرغابی امام زمان(عج).

غواصان دریا دل کاری از گروه تلویزیونی بسیج شهید آوینی مرکز زنجان