فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان «همه باید بدانند» هسته ای رفت، تحریم ماند، جنگ درپیش است

133
02 آذر 1394

فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان «همه باید بدانند» هسته ای رفت، تحریم ماند، جنگ درپیش است...

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x