فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان «همه باید بدانند» هسته ای رفت، تحریم ماند، جنگ درپیش است

فیلم کامل سخنرانی دکتر نبویان «همه باید بدانند» هسته ای رفت، تحریم ماند، جنگ درپیش است...

فیلمسیاسینظامیارتشسپاه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x