جنس اهانت کنندگان به بسیج

درست است كه تبلیغات دشمنان و به تبع آن‌ها منادیان طرفدار آن‌ها در داخل كشور بسیج را سعی می‌كنند كوچك كنند، تحقیر كنند یا اهانتی به بسیج بكنند؛ به خود كلام خدا هم اهانت كردند. به خود پیامبر هم اهانت كردند، چیزی كه در باطن دارای عظمت و درخشندگی است با اهانت اهانت‌كنندگان و تهمت‌ تهمت زنندگان نه كوچك می‌شود و نه از درخشندگی آن كاسته می‌شود.بسیج امروز در كشور ما یك حقیقت عظیم و درخشنده است و نمونه‌ای دیگر هم ندارد.