ضیافت آب (اولین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

کلیپی بسیار زیبا از خانواده ای تهی دست که برای زائرین اربعین حسین،آب پذیرایی میکند.