کلیپ پویش مردمی ما عشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم ، قدس 94

کلیپ پویش مردمی ما عشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم.