دونقطه، رستم قاسمی، ریل باور ...

رستم قاسمی، میهمان چهاردهمین قسمت ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» شد. وی در این ویدئو به تبیین چگونگی پیشرفت کشور در شرایط تحریم در صورت باور و اتکا به خود پرداخت. «دونقطه» در قالب مقاله ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسئله توافق هسته‌ای می پردازد. شماره جدید این ویدئو در گفتگو با رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در دولت دهم، توسط سفیرفیلم تهیه شده است.