خاطره جالب رحیم پور از پذیرش قطعنامه

خاطره جالب رحیم پور از پذیرش قطعنامه