اگر جمهوری اسلامی دچار سلطان حسین ها شود...؟؟باز نشر؟

اگر جمهوری اسلامی دچار سلطان حسین ها شود کارش تمام استبخشی از صحبت های رهبری پیرامون شجاعت در مسئولین