ابتذال در دانشگاه

کلیپی از بیانات رهبری در رابطه با برگذاری کنسرت و اردوهای مختلط در دانشگاه ها از تولیدات مجموعه زمانه