نماهنگ شعرخوانی محمد مهدی سیار، هتل کوبورگ

نماهنگ شعرخوانی محمد مهدی سیار پیرامون توافق هسته ای، هتل کوبورگ


من به لبخند گرگ بدبینم...