با موی زنان چینی چکار می‌کنند

این فیلم مستند جالبی از چین است که نشان می دهد در چین زن ها موی خود را می فروشند و آن را در صنعت به کار می گیرند.