ميراث مجازی ما برای آشنایان واقعی

112
01 آذر 1394

وقتی فضای مجازی اين همه با زندگی ما عجين است ،عجيب نيست که ارثی هم از خودمان در چنين فضايی به يادگار بگذاريم.

فیلمجالبمجازیدیدنیتماشاجالبمجازیدیدنیتماشا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x