ميراث مجازی ما برای آشنایان واقعی

وقتی فضای مجازی اين همه با زندگی ما عجين است ،عجيب نيست که ارثی هم از خودمان در چنين فضايی به يادگار بگذاريم.

فیلمجالبمجازیدیدنیتماشاجالبمجازیدیدنیتماشا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x