ميراث مجازی ما برای آشنایان واقعی

وقتی فضای مجازی اين همه با زندگی ما عجين است ،عجيب نيست که ارثی هم از خودمان در چنين فضايی به يادگار بگذاريم.