جوک ها و کل کل های شنیدنی در برنامه ی مثلث

اجرای مشترک و ویژه ی حسن ریوندی و هومن حاجی عبداللهی در شبکه ی 5 ، این ویژه برنامه مربوط به فرهنگ رانندگی است

www.hasanreyvandi.com