تصادف عجیب و غریب

اینم یه تصادف عجیب که هم خنده داره و هم تعجب برانگیز