ترسیدن بچه ته خندست

یعنی بچه الان چرا زندست با این ترس