آمدن مادر علی ضیائ در برنامه

ورود غیر منتظره مادر سید علی ضیاء در استودیو برنامه زنده