نقاشی های زیبای یک نابینا

جان برامبلیت در سال ۲۰۰۱ و زمانی که تنها سی سال داشت چشمانش را از دست داد. یک سال بعد او نقاشی را به عنوان حرفه اش انتخاب کرد.